Author Archive v8Wa7pX

Byv8Wa7pX

Relacja z Kongresu „Budujemy Polskę Przyjazną Środowisku i Mieszkańcom – STOP niskiej emisji!”

24 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres „STOP niskiej emisji!”, zorganizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „Przyjazne Miasta na Start – Stop zmianom klimatu”. Podczas Kongresu zostały także wręczone nagrody dla laureatów Konkursu „Przyjaźni Środowisku” w kategorii: „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom” oraz „Promotor Ekologii”.

Kongres zgromadził ponad 250 osób, głównie samorządowców, przedstawicieli rządowych, posłów RP, a także reprezentantów przedsiębiorstw i placówek edukacyjnych.

Główną tematyką Kongresu były działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w miastach, efektywnie wykorzystującej lokalne zasoby, prowadzące do ograniczenia emisji CO2 oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu drobnego oraz benzopirenu, polityka zdrowotna i ochrona zdrowia w warunkach zmian klimatu, a także promowanie wizji miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku.

Podczas Kongresu swoje prelekcje wygłosili: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Izby Ekologii, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Polskiego Alarmu Smogowego, Światowej Organizacji Zdrowia, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska.

Byv8Wa7pX

Ogólnopolski Kongres ‚STOP niskiej emisji!’ – 24 marca na Stadionie Narodowym

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Kongresie „STOP niskiej emisji!”, organizowanym w ramach projektu „Przyjazne Miasta na Start – Stop zmianom klimatu” podczas którego zostaną wręczone także nagrody dla laureatów Konkursu „Przyjaźni Środowisku” w kategorii: „Miasta Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku”.


Wydarzenie odbędzie się 24 marca 2015 roku w Warszawie na Stadionie Narodowym w Sali Amsterdam w godzinach 10.00 do 16.00.

Udział dla uczestników jest bezpłatny.

Tematyka priorytetowa to:

 • działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w mieście, efektywnie wykorzystującej lokalne zasoby, prowadzące do ograniczenia emisji CO2 w mieście oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu drobnego oraz bezno/a/piranu,
 • polityka zdrowotna i ochrona zdrowia w warunkach zmian klimatu,
 • promowanie wizji miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku.

Naszym zamiarem jest stworzenie miejsca spotkań głównie dla jednostek samorządu terytorialnego, ale również dla przedsiębiorstw, placówek oświatowych, architektów, urbanistów i wszystkich zainteresowanych tematem, którzy planują wdrożyć program promowania wizji podmiotu przyjaznego środowisku na rzecz gospodarki niskoemisyjnej – tematyki bardzo aktualnej przy towarzyszącej jej zmianach.

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wyłącznie pocztą e-mail na adres kongres@europa.org.pl

Byv8Wa7pX

Gminy Przyjazne Środowisku wyłonione

Dnia 31 lipca 2014 odbyło się posiedzenie Jury, na którym wyłonieni zostali Laureaci Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni ŚŒrodowisku” w podkategorii „Gmina Przyjazna Środowisku”.

Laureatami zostali:

 • Gmina Raciechowice
 • Gmina Narewka
 • Gmina Łysomice
 • Gmina Przykona
 • Gmina Mircze

Wybór został dokonany w oparciu o przeprowadzone wcześniej audyty w wybranych samorządach, wskazanych przez Jury Konkursu.

Byv8Wa7pX

Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom wybrane!

Dnia 31 lipca 2014 odbyło się II posiedzenie Jury, na którym wyłonieni zostali Laureaci Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni ŚŒrodowisku” w podkategorii „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom”.

Laureatami zostali:

 • Urząd Miejski w Sułkowicach
 • Urząd Miejski w Żywcu
 • Urząd Miasta Legnica
 • Miasto Ostrołęka
 • Urząd Miasta Lublin
 • Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
 • Miasto Siemiatycze
 • Urząd Miejski w Śremie
 • Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Wybór został dokonany w oparciu o przeprowadzone wcześniej audyty w wybranych samorządach, wskazanych przez Jury Konkursu.

Nagrodami dla Laureatów są:

 1. Prestiżowy certyfikat oraz statuetka “Przyjaznych Środowisku” w podkategorii „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom”,
 2. nagroda pieniężna w wysokości 10.000 pln,
 3. bezpłatny montaż i emisja 4 minutowego filmu promującego zgłoszone przedsięwzięcie na portalu ONET.pl,
 4. bezpłatna promocja miasta gminy poprzez ogólnopolską wystawę zdjęć wielkoformatowych “Miasta Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku”,
 5. bezpłatny udział w Kongresie Zakończeniowym “Budujemy Polskę Przyjazną Mieszkańcom i Środowisku”, podczas którego zostaną wręczone nagrody.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!

Byv8Wa7pX

Nominaci podkategorii Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom wyłonieni!

Spośœród wszystkich nadesłanych wniosków Jury Konkursu na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2014 r. wybrało Nominatów XV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „PrzyjaŸźni ŚŒrodowisku” w podkategorii „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom„.

Lista podmiotów, które przechodzą do II etapu Konkursu:

 • Gmina Pilchowice
 • Gmina Raciechowice
 • Urząd Miejski w Śremie
 • Gmina Narewka
 • Urząd Miejski w Sułkowicach
 • Urząd Miejski w Żywcu
 • Urząd Miasta Legnica
 • Urząd Gminy Lipinki
 • Miasto Ostrołęka
 • Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
 • Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
 • Gmina Łysomice
 • Gmina Przykona
 • Miasto Siemiatycze
 • Gmina Niemodlin
 • Gmina Śrem
 • Gmina Mircze
 • Urząd Miasta Lublin
 • Gmina Wierzchosławice
 • Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Wszystkim Nominatom serdecznie gratulujemy!

Byv8Wa7pX

Ruszyła kolejna Edycja Konkursu – nowa formuła

Serdecznie zapraszamy wszystkie samorządy oraz przedsiębiorstwa do wzięcia udziału pierwszej odsłonie nowej Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

Rozpoczął się nabór zgłoszeń w dwóch nowych podkategoriach:

 • Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom – adresowana do samorządów terytorialnych (gminy miejskie i miejsko-wiejskie) więcej o podkategorii

Podkategorie  ściśle  związane są z działaniami na rzecz  gospodarki niskoemisyjnej na terenach zurbanizowanych.

Dzięki podziałowi na podkategorie Konkurs obejmuje swym zasięgiem samorządy z całej Polski oraz przedsiębiorców, w tym projektantów, architektów (również – architektów zieleni), audytorów energetycznych, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Cele konkursu:

 • Promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych , szczególnie w kontekście zmian klimatu,
 • Zachęcenie samorządów i przedsiębiorstw do podejmowania inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju , polepszenia jakości życia mieszkańców, ukazywanie różnorodności działań (gospodarka wodna, odpadami, ochrona powietrza) podejmowanych na rzecz ochrony środowiska,
 • Zachęcenie podmiotów samorządów, przedsiębiorców do osiągania standardów i dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • Kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną dotyczącą wpływu procesów klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze,
 • Promowanie sprawdzonych rozwiązań nt zrównoważonego planowania miasta,
 • Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji nt. aktualnych sposobów dbałości o zdrowie w kontekście zmian klimatycznych,
 • Poszerzenie i realizacja oferty edukacji ekologicznej w szkołach i poza szkołą,
 • Polepszenie stanu środowiska poprzez ukazanie zagrożeń związanych z niewłaściwym planowaniem miasta, rozwojem urbanizacji,
 • Popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska

Tematyka:

 • działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w mieście, efektywnie wykorzystującej lokalne zasoby, prowadzącej do ograniczenia emisji CO2 w mieście oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu drobnego oraz bezno/a/piranu,
 • polityka zdrowotna i ochrony zdrowia w warunkach zmian klimatu.

Zadania Konkursu:

 • Nagradzać – liderów wśród samorządów i przedsiębiorstw, autorów najlepszych rozwiązań pro środowiskowych kierowanych do dużych grup odbiorczych,
 • Wskazywać drogę do naśladowania w celu osiągnięcia harmonii między rozwojem gospodarczym, a rozwojem środowiska,
 • Edukować –  na różnych płaszczyznach,
 • Rozpowszechniać sprawdzone, skuteczne, alternatywne sposoby wpływające na poprawę stanu środowiska i życia mieszkańców,
 • Stanowić bazę wiedzy,
 • Poprzez posiedzenia Jury i Kongres podsumowujący projekt, stanowić miejsce spotkań naukowców, praktyków i miłośników ochrony środowiska.

Termin nadsyłania formularzy: 10.04.2014 – 20.06.2014 r. (Liczy się data stempla pocztowego)

Podział na podkategorie:

Podkategoria I – Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom

Podkategoria jest adresowana do samorządów terytorialnych (gminy miejskie i miejsko-wiejskie), które w ostatnim czasie zrealizowały ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych (wpływające na jakość życia) i zrównoważonego rozwoju inwestycje, mające wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Ponadto wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie tworzenie zielonych „płuc”, wdrażania rozwiązań skutkujących redukcją emisji.

Oceniana jest nie skala finansowego zaangażowania i koszt projektu lecz kompleksowość rozwiązań, wpływ na postrzeganie i wizerunek samorządu, skala zaangażowania własnego samorządu, nowatorstwo. Jury ocenia także stopień angażowania przez samorząd społeczności lokalnej w działania na rzecz przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Oceniane będą akcje ekologiczne prowadzone na rzecz wszystkich grup wiekowych, a w szczególności całych rodzin, sposób mobilizowania społeczności przez samorządy do działań na ochrony zdrowia i środowiska. Weryfikowana będzie liczba zorganizowanych inicjatyw, konkursów o charakterze ekologicznym dotyczących np. wprowadzenia energooszczędnych rozwiązań, promowanie korzystania z ekologicznych środków transportu, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, dbałości o zdrowie, zapobiegania efektu cieplarnianego.

Nagrody

w ramach konkursu przyznawane są następujące nagrody:

 • tytuł „Miasto Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku”,
 • prawo do używania przez jeden rok znaku „Przyjaźni Środowisku”,
 • Certyfikat Laureata „Miasto Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku”,
 • Statuetka Laureata „Miasto Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku”.

Nagrody dodatkowe:

 • Materialne  –  nagroda finansowa w wysokości 10.000 PLN,
 • Promocyjne:
  • produkcja i emisja felietonów dotyczących zwycięskich przedsięwzięć emitowanych za pośrednictwem portalu ONET,
  • prezentacja multimedialna Laureatów wyświetlana podczas Gali (po stronie Laureatów),
  • Bezpłatny udział w Gali Zakończeniowej (250 gości)

Regulamin – Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom (PDF)

Formularz zgłoszeniowy – Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom (DOC)Podkategoria II – Promotor Ekologii

Jest adresowana do podmiotów gospodarczych i ma za zadanie nagrodzić najlepsze rozwiązania, projekty wpływające na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych.

Preferowane w ocenie są nowatorskie rozwiązania technologiczne, ich skalowalność, wielkości zaangażowanych środków finansowych, kompleksowość rozwiązań ekologicznych.

Nagrody

w ramach konkursu przyznawane są następujące nagrody:

 • tytuł „Promotor Ekologii”,
 • prawo do używania przez jeden rok znaku „Przyjaźni Środowisku”,
 • Certyfikat Laureata „Promotor Ekologii”,
 • Statuetka Laureata „Promotor Ekologii”.

Nagrody dodatkowe:

 • prezentacja multimedialna Laureatów wyświetlana podczas Gali (po stronie Laureatów),
 • Bezpłatny udział w Gali Zakończeniowej (250 gości)
Byv8Wa7pX

Relacja z Gali Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji

11 grudnia 2013 r. w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Podczas Gali wręczone zostały statuetki i certyfikaty dla nagrodzonych w kończącej się edycji.

Tytuł „Gminy Przyjaznej Środowisku” przypadł 2 samorządom. Wybrano też 6 „Sołectw Przyjaznych Środowisku” oraz 4 „Firmy Przyjazne Środowisku”.

10 tytułów i 4 wyróżnienia przyznano szkołom, przedszkolom i stowarzyszeniom w kategorii „Promotor Ekologii”. Tytułami „Mecenas Polskiej Ekologii” wyróżniono 8 podmiotów. 2 samorządy i jedna firma uzyskały laur „Europejskiej Nagrody Ekologicznej.”

Ponadto kilkudziesięciu podmiotom zostało przedłużone prawo używania znaku na kolejny rok w każdej z kategorii.

Pełna lista Laureatów i Wyróżnionych: http://przyjazni-srodowisku.pl/laureaci-i-wyroznieni-xiv-edycji-wylonieni

Przesłanie do uczestników i organizatorów Gali skierowali: Prezydent RP Bronisław Komorowski, a także Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Partnera Organizacyjnego Konkursu. List w imieniu Prezydenta odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

Byv8Wa7pX

Gala Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji

Biuro Organizacyjne Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” informuje, że Gala Laureatów i Wyróżnionych XIV Edycji Konkursu odbędzie się 11 grudnia 2013 r. w Warszawie, w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o godz. 13:30.

Podczas Gali wręczone zostaną certyfikaty Laureatom, Wyróżnionym oraz Przedłużającym Znak w Konkursie.

Współorganizatorem Gali jest Komisja PKOl Sport i Środowisko.

Byv8Wa7pX

Dokumentacja fotograficzno – filmowa z Gali Laureatów

11 grudnia 2013 r. odbędzie się Gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Konkursu „Przyjaźni Środowisku”. Informujemy, iż Biuro Organizacyjne Konkursu zawarło umowę na oprawę fotograficzną i filmową Gali z Firmą „Kadr – Foto – Film” p. Tadeusza Koniarza.

„Kadr- Foto – Film” oferuje profesjonalną dokumentację filmowo – fotograficzną, służącą promocji samorządów i przedsiębiorstw Przyjaznych Środowisku, a także samego Konkursu.

Każdy z uczestników Gali zostanie sfotografowany i sfilmowany w momencie wręczania nagród.

Informacji, zamówień i rezerwacji serwisu fotograficzno-filmowego można dokonywać pod adresem hors@poczta.okay.pl oraz pod numerami telefonów 601-770-484 lub 14 692-41-12.

Byv8Wa7pX

Laureaci i Wyróżnieni XIV Edycji wyłonieni!

Decyzją Jury Konkursu zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

Prezentujemy listę Laureatów, Wyróżnionych oraz Przedłużających znak w XIV Edycji Konkursu:


Kategoria: SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU:

Podkategoria: Gmina Przyjazna Środowisku

Laureaci:

 • Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 • Gmina Świdnica

Przedłużenie znaku:

 • Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
 • Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku

Podkategoria: Powiat Przyjazny Środowisku

Przedłużenie znaku:

 • Urząd Miasta Legnica

Podkategoria: Sołectwo Przyjazne Środowisku

Laureaci:

 • Sołectwo Gruszczyn – Gmina Swarzędz
 • Sołectwo Jarosławiec Dolny – Gmina Sitno
 • Sołectwo Krzykosy – Gmina Kłodawa
 • Sołectwo Opypy – Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Sołectwo Ossów – Gmina Wołomin
 • Sołectwo Paczkowo – Gmina Swarzędz

Przedłużenie znaku:

 • Sołectwo Pomarzany Fabryczne – Gmina Kłodawa

Podkategoria: Związek Przyjazny Środowisku

Przedłużenie znaku:

 • Związek Gmin Ziemi Gorlickiej

Nagrody specjalne:

 • Gmina Wierzchosławice
 • Miasto Ząbki
 • Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
 • Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

Kategoria: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU:

Podkategoria: Firma Przyjazna Środowisku

Laureaci:

 • Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – Legnica
 • ING Bank Śląski S.A. – Katowice
 • BYŚ-Wojciech Byśkiniewicz – Warszawa
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Przedłużenie znaku:

 • Browar w Leżajsku
 • TESCO Polska
 • Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie
 • McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Podkategoria: Produkt Godny Polecenia

Laureat:

 • New Energy Transfer S.A. – Warszawa

Kategoria: PROMOTOR EKOLOGII:

Laureaci:

 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – Poznań
 • Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie
 • Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko
 • Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
 • Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ”MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o. o.
 • Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej
 • Zespół Szkół nr 1 im. Karola Admieckiego w Sanoku

Wyróżnieni:

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
 • Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego w Gliwicach
 • Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Małego Powstańca w Warszawie

Wyróżnienie specjalne:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie

Przedłużenie znaku:

 • Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
 • Chorągiew  Kujawsko-Pomorska ZHP Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy
 • Hufiec Koło Związku Harcerstwa Polskiego
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
 • Miejskie Przedszkole nr 10 w Częstochowie
 • Przedszkole Miejskie nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu
 • Przedszkole Miejskie w Szczawnie Zdroju
 • Publiczne Gimnazjum  im. Jana Patrzyka w Lipinkach
 • Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
 • Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu
 • Zespół Szkół w Przykonie
 • Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy
 • Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie
 • Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Nowej Rudzie
 • Urząd Gminy Dopiewo
 • Wydział Zarządzania Politechnika Lubelska
 • Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej -Meysztowicz w Żdżarach
 • Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu

Kategoria: MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII:

 • Nadleśnictwo Strzałowo Strzałowo
 • Przedszkole Miejskie  nr 8 im. J. Awgulowej w Toruniu
 • ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA
 • Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół Ziemi” w Łaziskach Górnych
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy
 • Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat” w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie

EUROPEJSKA NAGRODA EKOLOGICZNA:

Podkategoria „Samorząd”

 • Gmina Lipinki
 • Gmina Moszczenica

Podkategoria „Przedsiębiorstwo”

 • Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Legnica