Idea Konkursu

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” organizowany jest już od 14 lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Realizacja Konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczególnych regionach kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze oraz młodzież skupioną w Kołach Ekologicznych działających przy szkołach. Zakres wykazanych przez uczestniczących w Konkursie prac pozwala również na określenie stanu zainteresowania przez samorządy i podmioty gospodarcze kompleksowym rozwiązywaniem problemów ekonomicznych.

Nadesłane wnioski pozwalają również na stworzenie pewnego modelowego sposobu postępowania, który może być powielony w przypadku innych podmiotów, nie potrafiących wypracować własnego systemu. Biorąc na przykład Laureatów poprzednich edycji i pozytywne zmiany w zakresie ekologii zachodzące w ich bezpośrednim otoczeniu, bądź na ich terenie, można udowodnić, że wyróżnienie w Konkursie wpływa pozytywnie na opinie społeczną i pozwala rozwijać i kontynuować realizacje inwestycji proekologicznych. Bardzo często wyróżnienie staje się także czynnikiem mobilizującym do dalszego inwestowania w ekologię. Dzięki Konkursowi osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w samorządach oraz przedsiębiorstwach, mogą zapoznać się z rozwiązaniami, jakie zostały zastosowane w konkretnych przypadkach. Podpatrzone rozwiązania mogą zostać zastosowane w kolejnych inwestycjach przy rozwiązaniu podobnych lub identycznych problemów.

Aby wziąć udział w Konkursie zainteresowane uczestnictwem podmioty muszą w regulaminowym terminie nadesłać Kartę Zgłoszeniową, w której dokonują autoprezentacji, przedstawiają rys historyczny i ekologiczny regionu, a przede wszystkim szczegółowo opisują zgłaszane przedsięwzięcie. Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu tytułu Laureata brana jest pod uwagę skala przedsięwzięcia, nowatorstwo, kompleksowość rozwiązań, a przede wszystkim wpływ na środowisko naturalne. Liczy się również prowadzenie działalności związanej z edukacją ekologiczną, promocją ochrony środowiska i zdrowego trybu życia, organizacją imprez proekologicznych oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.