Ruszyła kolejna Edycja Konkursu – nowa formuła

Byv8Wa7pX

Ruszyła kolejna Edycja Konkursu – nowa formuła

Serdecznie zapraszamy wszystkie samorządy oraz przedsiębiorstwa do wzięcia udziału pierwszej odsłonie nowej Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

Rozpoczął się nabór zgłoszeń w dwóch nowych podkategoriach:

 • Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom – adresowana do samorządów terytorialnych (gminy miejskie i miejsko-wiejskie) więcej o podkategorii

Podkategorie  ściśle  związane są z działaniami na rzecz  gospodarki niskoemisyjnej na terenach zurbanizowanych.

Dzięki podziałowi na podkategorie Konkurs obejmuje swym zasięgiem samorządy z całej Polski oraz przedsiębiorców, w tym projektantów, architektów (również – architektów zieleni), audytorów energetycznych, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Cele konkursu:

 • Promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych , szczególnie w kontekście zmian klimatu,
 • Zachęcenie samorządów i przedsiębiorstw do podejmowania inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju , polepszenia jakości życia mieszkańców, ukazywanie różnorodności działań (gospodarka wodna, odpadami, ochrona powietrza) podejmowanych na rzecz ochrony środowiska,
 • Zachęcenie podmiotów samorządów, przedsiębiorców do osiągania standardów i dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • Kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną dotyczącą wpływu procesów klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze,
 • Promowanie sprawdzonych rozwiązań nt zrównoważonego planowania miasta,
 • Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji nt. aktualnych sposobów dbałości o zdrowie w kontekście zmian klimatycznych,
 • Poszerzenie i realizacja oferty edukacji ekologicznej w szkołach i poza szkołą,
 • Polepszenie stanu środowiska poprzez ukazanie zagrożeń związanych z niewłaściwym planowaniem miasta, rozwojem urbanizacji,
 • Popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska

Tematyka:

 • działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w mieście, efektywnie wykorzystującej lokalne zasoby, prowadzącej do ograniczenia emisji CO2 w mieście oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu drobnego oraz bezno/a/piranu,
 • polityka zdrowotna i ochrony zdrowia w warunkach zmian klimatu.

Zadania Konkursu:

 • Nagradzać – liderów wśród samorządów i przedsiębiorstw, autorów najlepszych rozwiązań pro środowiskowych kierowanych do dużych grup odbiorczych,
 • Wskazywać drogę do naśladowania w celu osiągnięcia harmonii między rozwojem gospodarczym, a rozwojem środowiska,
 • Edukować –  na różnych płaszczyznach,
 • Rozpowszechniać sprawdzone, skuteczne, alternatywne sposoby wpływające na poprawę stanu środowiska i życia mieszkańców,
 • Stanowić bazę wiedzy,
 • Poprzez posiedzenia Jury i Kongres podsumowujący projekt, stanowić miejsce spotkań naukowców, praktyków i miłośników ochrony środowiska.

Termin nadsyłania formularzy: 10.04.2014 – 20.06.2014 r. (Liczy się data stempla pocztowego)

Podział na podkategorie:

Podkategoria I – Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom

Podkategoria jest adresowana do samorządów terytorialnych (gminy miejskie i miejsko-wiejskie), które w ostatnim czasie zrealizowały ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych (wpływające na jakość życia) i zrównoważonego rozwoju inwestycje, mające wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Ponadto wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie tworzenie zielonych „płuc”, wdrażania rozwiązań skutkujących redukcją emisji.

Oceniana jest nie skala finansowego zaangażowania i koszt projektu lecz kompleksowość rozwiązań, wpływ na postrzeganie i wizerunek samorządu, skala zaangażowania własnego samorządu, nowatorstwo. Jury ocenia także stopień angażowania przez samorząd społeczności lokalnej w działania na rzecz przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Oceniane będą akcje ekologiczne prowadzone na rzecz wszystkich grup wiekowych, a w szczególności całych rodzin, sposób mobilizowania społeczności przez samorządy do działań na ochrony zdrowia i środowiska. Weryfikowana będzie liczba zorganizowanych inicjatyw, konkursów o charakterze ekologicznym dotyczących np. wprowadzenia energooszczędnych rozwiązań, promowanie korzystania z ekologicznych środków transportu, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, dbałości o zdrowie, zapobiegania efektu cieplarnianego.

Nagrody

w ramach konkursu przyznawane są następujące nagrody:

 • tytuł „Miasto Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku”,
 • prawo do używania przez jeden rok znaku „Przyjaźni Środowisku”,
 • Certyfikat Laureata „Miasto Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku”,
 • Statuetka Laureata „Miasto Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku”.

Nagrody dodatkowe:

 • Materialne  –  nagroda finansowa w wysokości 10.000 PLN,
 • Promocyjne:
  • produkcja i emisja felietonów dotyczących zwycięskich przedsięwzięć emitowanych za pośrednictwem portalu ONET,
  • prezentacja multimedialna Laureatów wyświetlana podczas Gali (po stronie Laureatów),
  • Bezpłatny udział w Gali Zakończeniowej (250 gości)

Regulamin – Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom (PDF)

Formularz zgłoszeniowy – Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom (DOC)Podkategoria II – Promotor Ekologii

Jest adresowana do podmiotów gospodarczych i ma za zadanie nagrodzić najlepsze rozwiązania, projekty wpływające na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych.

Preferowane w ocenie są nowatorskie rozwiązania technologiczne, ich skalowalność, wielkości zaangażowanych środków finansowych, kompleksowość rozwiązań ekologicznych.

Nagrody

w ramach konkursu przyznawane są następujące nagrody:

 • tytuł „Promotor Ekologii”,
 • prawo do używania przez jeden rok znaku „Przyjaźni Środowisku”,
 • Certyfikat Laureata „Promotor Ekologii”,
 • Statuetka Laureata „Promotor Ekologii”.

Nagrody dodatkowe:

 • prezentacja multimedialna Laureatów wyświetlana podczas Gali (po stronie Laureatów),
 • Bezpłatny udział w Gali Zakończeniowej (250 gości)

About the author

v8Wa7pX administrator